Gabinet Terapii Psychodynamicznej
nie musisz udawać,
że życie jest wspaniałe
 fachowa pomoc może
 sprawić, że takie będzie

Psychoza
(gr. psyche – dusza i osis – szaleństwo)
zaburzenie psychiczne definiowane w psychiatrii jako stan umysłu, w którym doznaje się silnych zakłóceń w percepcji (postrzeganiu) rzeczywistości. Osoby, które doznają stanu psychozy, doświadczają zaburzeń świadomości, spostrzegania, a ich sposób myślenia ulega zwykle całkowitej dezorganizacji. Osoba znajdująca się w stanie psychozy ma przekonanie o realności swoich przeżyć i wydaje się jej, że funkcjonuje normalnie. Istotą psychozy jest brak krytycyzmu wobec własnych, nieprawidłowych spostrzeżeń i osądów, przy czym należy tu rozróżnić psychozy z prawidłowo zachowaną świadomością, od psychoz z towarzyszącymi zaburzeniami świadomości.
źródło: pl.wikipedia.org

Zaburzenia depresyjne
(inaczej depresja, od łac. depressio – „głębokość”, deprimere – „przygniatać”)
pojęcie stosowane w terminologii psychiatrycznej, odnoszące się do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych (określanych także jako zaburzenia afektywne, zaburzenia nastroju). Zespoły te objawiają się głównie obniżeniem nastroju (smutkiem, przygnębieniem, niską samooceną, małą wiarą w siebie, poczuciem winy, pesymizmem, u części pacjentów myślami samobójczymi), niezdolnością do przeżywania przyjemności (anhedonią), obniżeniem napędu psychoruchowego (spowolnieniem), zaburzeniem rytmu dobowego (bezsennością lub nadmierną sennością) lub zmniejszeniem (rzadziej wzmożeniem) apetytu
źródło: pl.wikipedia.org

Histeria (gr. hysterikos)
dawne określenie zaburzeń, które obecnie można zaliczyć do zaburzeń dysocjacyjnych, konwersji, ale głównie różnego rodzaju zaburzeń nerwicowych. Cechuje ją nadmierna ekstrawersja, emocjonalność, płaczliwość, demonstracyjność zachowań, które są powodowane nieuzasadnionym lękiem o funkcjonowanie danej części własnego ciała. Zaburzenia te występują zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, jednak dawniej histerię przypisywano wyłącznie kobietom i często wiązano jej występowanie z nieprawidłowym funkcjonowaniem macicy.źródło: pl.wikipedia.org

O mnie

Jestem terapeutą psychodynamicznym, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Psychodynamicznej. Moja oferta skierowana jest do praktycznie całej populacji pacjentów. Terapia psychodynamiczna skuteczna jest w całym spektrum szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych.

Opis działalności

  • Histeria;
  • Histronia;
  • Nerwice: lęki i fobie;
  • Depresje;
  • Zaburzenia osobowości;
  • Psychozy;